گاز

اجاق گاز رومیزی
گاز

مزایای گاز رومیزی

صفحه ای که شاید تا چند سال پیش اجاق گاز صفحه ای با توکار به اندازه الان مورد استقبال قرار نگرفته

گ
گاز

گاز رومیزی چیست؟!

آشپزخانه های امروزی نسبت به گذشته کوچکتر شده اند و همین کوچک تر بودن، استفاده از وسایل با کمترین حجم